Ανακοινώσεις | Σημαντική ανακοίνωση - Επικαιρότητα
March 19, 2024
Πρόσκληση

Αρ. Πρωτ.: 98

Προς: κ.κ. Μετόχους της εταιρείας μας

 Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ      ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Α.Ε.». 

                   Σύμφωνα με το υπ’ αρ. 6287/08-03-2014 έγγραφο του Δημάρχου Καλυμνίων κ. Ιωαν. Μαστροκούκου, τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ. αρ 1 απόφαση της 19ης/03/2024 καλεί τους κ.κ. μετόχους της εταιρείας “ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Α.Ε.”, σε Έκτακτή Γενική Συνέλευση την 8η Απριλίου 2024, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 19.00 μ.μ. στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Καλυμνίων (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μας 

2. Διάφορες ανακοινώσεις – αποφάσεις 

                   Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, η Α΄ επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα την 15η Απριλίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 μ.μ. στο ίδιο μέρος και με τα ίδια θέματα συζήτησης. 

                    Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση θα πρέπει να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας. 

                                                                         Κάλυμνος, 19-04-2024

                                                                               Για την ΑΝΕΚ 

                                                                          Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

                                                                Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΝΑΤΣΗΣ