Δελτία Τύπου

 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Α.Ν.Ε. ΚΑΛΥΜΟΥ ΑΕ.

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 01/01/2013 ΕΩΣ 31/12/2013

 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΚΑΛΥΜΝΟΥ – ΑΝΕΚ.
ΕΔΡΑ ΚΑΛΥΜΝΟΣ  ΤΗΛ: 22430 29612  ΤΗΛ. & FAX :22430 24144
Α.Φ.Μ: 094093617 - Δ.Ο.Υ  ΚΑΛΥΜΝΟΥ 

Σελίδα 10 από 10