ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Α.Ε.». Κύριο

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Α.Ε.».

Η Γενική Συνέλευση της ΑΝΕΚ που είχε προγραμματιστεί για σήμερα αναβλήθηκε για της 18-3-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 μ.μ. με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης :
1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας, κωδικοποίηση αυτού και τροποποίηση άρθρων σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 περί Α.Ε., τον Ν. 4336/2015 και τον Ν. 4308/2014.
Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση θα πρέπει να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Κάλυμνος, 28-2-2020
Για την ΑΝΕΚ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Διαμαντής Ιωάννης