ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Α.Ε.» Κύριο

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Α.Ε.»
(ΑΡ. ΓΕΜΗ 072421220000 – ΑΦΜ 094093617)

Στην Κάλυμνο σήμερα Σάββατο 14-12-19 και ώρα 12:00 συνήλθε το Δ.Σ. της εταιρείας (λαϊκής βάσης) που εδρεύει στην Κάλυμνο με την επωνυμία Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρία Καλύμνου (ΑΝΕΚ) στα γραφεία της στην ενορία Αγ. Νικολάου Καλύμνου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου Ιωάννη Διαμαντή.
Παρόντες είναι
1) ο Δήμαρχος Καλύμνου κ. Γαλουζής Ιωάννης Μέλος,
2) ο κ. Ιωάννης Διαμαντής Πρόεδρος ,
3) o κ. Αλαχούζος Αντώνιος Γραμματέας ,
4) ο κ. Ρήγας Νομικός Μέλος,
5) o κ. Κωνσταντίνος Ζαϊρής Μέλος,
6) ο κ. Μουσσελής Μανώλης Μέλος,
7) o κ. Τρικοίλης Γιώργος Αντιπρόεδρος ,
8) ο κ. Μαρίνος Ιωάννης μέλος
Απόντες: ο κ. Μαρκαντωνάκης Παναγιώτης Μέλος ο οποίος είναι απών λόγω ασθενείας (νοσηλεία στο Νοσοκομείο Καλύμνου
Επειδή διαπιστώθηκε απαρτία λόγω παρουσίας 8 εκ των 9 μελών του Δ.Σ. αρχίζει η συνεδρίαση.
Με μοναδικό Θέμα :
Ακύρωση –Ματαίωση της προγραμματισμένης για σήμερα Σαββάτο 14-12-19 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας .
Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη ρου Δ.Σ για το έκτακτο της συγκλήσεως του Δ.Σ μετά το υπ΄αριθ 445/14-12-2019 αίτημα του Δημάρχου Καλυμνίων κ. Διακομιχάλη Δημήτρη περί ακύρωσης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας στις 14 Δεκεμβρίου 2019.
Τα μέλη ψηφίζουν για το έκτακτο της σημερινής συνεδρίασης θεωρώντας τους λόγους που επικαλείται στο έγγραφο του ο Δήμαρχος Καλυμνίων κ. Διακομιχάλης ως βάσιμους και στηριζόμενοι στα άρθρα 86,96 και 121 του Ν.4548 /2018 και του άρθρου 16 του Ν. 3419/2005 για τους παρακάτω λόγους;
1) Ο διαγωνισμός ανάθεσης των άγονων γραμμών δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί με συνέπεια εάν απαιτηθεί η κατάθεση οιουδήποτε εγγράφου αυτή δεν μπορεί να γίνει από το νέο Δ.Σ που θα προκύψει διότι δεν θα έχει την απαιτούμενη εκ του νόμου νομιμοποίηση η οποία για να ληφθεί απαιτείται χρόνος τουλάχιστον ενός μήνα
2) Επιπλέον αυτών εάν απαιτηθεί κατάθεση ένστασης – προσφυγής αυτή απαιτεί νομιμοποιημένο ΔΣ
Μετά από διαλογική συζήτηση το ΔΣ ομόφωνα στην ακύρωση της προγραμματισμένης για σήμερα Σαββάτο 14-12-19 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας . Για το σκοπό αυτό έγινε το παρόν, το οποίο, αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε υπεγράφη ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Ο Γραμματέας
Διαμαντής Ιωάννης Τρικοίλης Γιώργος Αλαχούζος Αντώνιος

Τα μέλη
Γαλουζής Ιωάννης

Ρήγας Νομικός

Ζαΐρης Κων/νος

Μουσσελής Μανώλης

Μαρίνος Ιωάννης

Το πρακτικό αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΓΕΜΗ , στην ιστοσελίδα της εταιρείας και δίδεται στα ΜΜΕ για γνωστοποίηση .