ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριο

 

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό καλεί τους κ.κ. μετόχους της εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Α.Ε., σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 μ.μ. στον 1ο όροφο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Καλυμνίων ( αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, προσάρτημα, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά τη λειτουργία της 31/12/2017, Κλπ.) για την εταιρική χρήση από 01/01/2017 έως 31/12/2017 μετά των επ’ αυτών εκθέσεως διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01/01/2017 έως 31/12/2017.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 1/1/2018 έως 31/12/2018.
4. Τροποποίηση και αναδιατύπωση των άρθρων 1, 3, 6, 7, 8, 20, 25, 26, 27,31, 32, 34, 37, 39, 40, 43 σύμφωνα με το από 10-7-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Εμπορίου – Τμήματος Ανωνύμων Εταιρειών και κωδικοποίηση καταστατικού.
5. Κατάργηση των άρθρων 44 έως 50 του αρχικού καταστατικού σύστασης της εταιρείας.
6. Διάφορα Θέματα και Ανακοινώσεις.

Κάλυμνος, 16/08/2018
Για την ΑΝΕΚ.
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Διαμαντής Ιωάννης

*** Πατήστε εδώ για να δείτε τα οικονομικά στοιχεία του έτους 2017