Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση στις 10 Σεπτεμβρίου 2017 Κύριο

 

Κάλυμνος, 25-8-2017

Ενόψει της έλλειψης απαρτίας στην αρχική πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που είχε ορισθεί για την 24-08-2017 σας καλούμε στην εξ αναβολής ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας, η οποία θα γίνει την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 11:00 στο όροφο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Καλυμνίων ( αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Ανάγνωση των Οικονομικών Καταστάσεων, του Προσαρτήματος, της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού Ελεγκτών για τη Χρήση 2016.
2. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και της Διάθεσης των Αποτελεσμάτων της Χρήσεως 2016.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση χρήση 2016 .
4. Εκλογές νέου Διοικητικού Συμβουλίου εναρμονισμένο με το άρθρο 25 του νέου καταστατικού της εταιρείας .
Διάφορες Ανακοινώσεις

Για την ΑΝΕΚ.

Διαμαντής Ιωάννης
Πρόεδρος Δ. Σ.