Γενικοί Όροι Ταξιδιού

Εγκεκριμένοι με ΥΑΠ από το ΥΕΝ όροι εισητηρίου  

α. Όροι εισιτηρίου επιβάτη 

α.1. Το εισιτήριο αυτό είναι ατομικό, ονομαστικό, δεν μεταβιβάζεται και ισχύει μόνο για τη θέση και το ταξίδι για το οποίο εκδόθηκε.
α.2. Στο ναύλο δεν περιλαμβάνεται αντίτιμο τροφοδοσίας.
α.3. Ο επιβάτης οφείλει να βρίσκεται στο χώρο επιβίβασης του πλοίου μία (1) ώρα πριν από την αναχώρηση. Αν δεν προλάβει τον απόπλου δεν δικαιούται επιστροφής ναύλου, ενώ αν δηλώσει προ του απόπλου την πρόθεση του να μην πραγματοποιήσει για οποιοδήποτε λόγο το ταξίδι δικαιούται επιστροφής του μισού ναύλου.
α.4. Παιδιά ηλικίας μέχρι 4 χρόνων ταξιδεύουν δωρεάν και δεν δικαιούνται κλίνη, ενώ παιδιά από 4 – 10 χρόνων πληρώνουν το μισό εισιτήριο και δικαιούνται κλίνη.
α.5. Ο κομιστής ολόκληρου εισιτηρίου δικαιούται να μεταφέρει δωρεάν αποσκευές μέχρι 40 χιλιόγραμμων.
α.6. Σε περίπτωση απώλειας του εισιτηρίου, δεν αντικαθίσταται και δεν επιστρέφεται το αντίτιμό του.
α.7. Εφόσον ο επιβάτης διατήρησε τη φύλαξη των αποσκευών του η πλοιοκτήτρια εταιρεία δεν ευθύνεται για φθορά ή απώλειά τους.
α.8. Τιμαλφή, χρήματα και αντικείμενα αξίας μπορούν να παραδοθούν στο λογιστήριο του πλοίου για φύλαξη.
α.9. Η πλοιοκτήτρια εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση του δρομολογίου, παρέκκλιση και μη τήρηση κανονικής πορείας, που οφείλονται σε κακές καιρικές συνθήκες ή εντολές του ΥΕΝ ή των Λιμενικών Αρχών ή σε λόγους ανωτέρας βίας.
α. 10. Απαγορεύεται στους επιβάτες να μεταφέρουν εκρηκτικές, εύφλεκτες, εμπρηστικές και γενικά επικίνδυνες ύλες.
α. 11. Οι επιβάτες ευθύνονται για την τήρηση των Λιμενικών, Υγειονομικών και Τελωνειακών διατάξεων.
α. 12. Οι επιβάτες οφείλουν να συμμορφώνονται με τις οδηγίες του πλοιάρχου και του πληρώματος που αφορούν στην τήρηση της τάξης και στην ασφάλεια του πλοίου.
α. 13. Για κάθε παράπονο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού οι επιβάτες πρέπει να απευθύνονται στον πλοίαρχο ή τον ύπαρχο του πλοίου και μετά το πέρας του ταξιδιού στην πλοιοκτήτρια εταιρεία ή στις Λιμενικές Αρχές.
α. 14. Αν για οποιοδήποτε λόγο ματαιωθεί το ταξίδι με υπαιτιότητα του πλοίου επιστρέφεται το αντίτιμο του εισιτηρίου χωρίς άλλη υποχρέωση της πλοιοκτήτριας εταιρίας προς τον επιβάτη.
α. 15. Η πλοιοκτήτρια εταιρία έχει το δικαίωμα, μετά από έγκριση του ΥΕΝ, να αντικαταστήσει το πλοίο, για το οποίο εκδόθηκε το εισιτήριο αυτό, με άλλο πλοίο.

β. Όροι απόδειξης μεταφοράς οχήματος

β.1. Ο οδηγός υποχρεούται να φορτώσει και να εκφορτώσει το όχημά του.

β.2. Τα οχήματα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο αναμονής φόρτωσης μία (1) ώρα πριν τον απόπλου και σε κάθε περίπτωση στο χρόνο που καθορίζεται από τους ισχύοντες Κανονισμούς Λιμένα.
β.3. Ο οδηγός δεν δικαιούται επιστροφής του ναύλου αν δεν προλάβει τον απόπλου του πλοίου, ενώ αν δηλώσει προ του απόπλου την πρόθεσή του να μην φορτώσει το όχημά του δικαιούται επιστροφής του μισού ναύλου.
β.4. Σε περίπτωση απώλειας της απόδειξης μεταφοράς οχήματος το αντίτιμο δεν επιστρέφεται.
β.5. Οι επιβάτες των οχημάτων υποχρεούνται να αποβιβάζονται από αυτά πριν από την φόρτωσή τους στο πλοίο.
β.6. Οι επιβάτες πρέπει να φέρουν μαζί τους αντικείμενα που θα χρειασθούν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Μετά την αναχώρηση απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο οχημάτων.
β.7. Απαγορεύεται η μεταφορά εκρηκτικών, εμπρηστικών, εύφλεκτων και επικίνδυνων γενικά υλών.
β.8. Η σειρά προτεραιότητας φόρτωσης των οχημάτων καθορίζεται από του κανονισμούς Λιμένα κάθε Λιμενικής Αρχής, στην περιοχή της οποίας γίνεται η φόρτωση.

γ. Πολιτική Ακυρώσεων

Οι προθεσμίες ακύρωσης των εισιτηρίων ή μετατροπής τους σε ανοικτής ημερομηνίας (με ίδιο προορισμό) είναι οι ακόλουθες:
γ.1. 7 ημέρες πριν την αναχώρηση: Τα εισιτήρια ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά ή μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
γ.2. Από 7 ημέρες πριν την αναχώρηση έως και 4 ώρες πριν την αναχώρηση: Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά ή εναλλακτικά τα εισιτήρια μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας ή για άλλη ημερομηνία.
γ.3. 4 ώρες πριν και έως την αναχώρηση: Παρακρατούνται 50% ακυρωτικά.
γ. 4. Μετά την αναχώρηση: Τα εισιτήρια δεν ακυρώνονται και δεν μετατρέπονται σε ανοικτής ημερομηνίας, ενώ η αλλαγή της ημερομηνίας δεν είναι δυνατή.
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
γ.5. Τα εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας ακυρώνονται χωρίς ακυρωτικά μόνο εφόσον έχουν εκδοθεί ως ανοικτής ημερομηνίας.
γ.6. Για εισιτήρια που έχουν μετατραπεί σε ανοικτής ημερομηνίας, ισχύει η πολιτική ακυρώσεων των αρχικών εισιτηρίων.